Regulamin Domu Wczasowego Paryżanka

Szanowni Państwo! Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie Dom Wczasowy Paryżanka.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16.00, a kończy o godz. 12.00.
 2. Gość wynajmując pokój w naszym obiekcie określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty 30% zadatku. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 30 dni przed przyjazdem. Wówczas wpłacony zadatek zostanie zwrócony na wskazane konto bankowe w ciągu 30 dni. W przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 30 dni przed przyjazdem Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 8. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił porządek.
 9. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.
 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 11. Obiekt zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektów.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki, farelki, czajniki elektryczne, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 13. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 14. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 16. Śniadanie serwowane jest od godz. 8:00 do 10:00.
 17. W obiekcie akceptujemy zwierzęta małe zwierzęta. Obowiązuje opłata.
 18. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Dyrekcji obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 19. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz palenia.

  REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT W OBIEKCIE
 20. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt, wymagane jest posiadanie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami obowiązkowymi m.in. przeciwko wściekliźnie.
 21. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 22. Niedopuszczalne jest przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju, nie jest dopuszczalne używanie ręczników hotelowych dla zwierząt.
 23. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia obiektu i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.
 24. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za zastosowanie się do regulaminu obiektu dotyczącego zachowania ciszy nocnej w obiekcie i niezakłócania spokoju innym Gościom.
 25. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych m.in. do jadalni i placu zabaw dla dzieci.
 26. Właściciel jest zobowiązany sprzątać odchody pozostawione przez zwierzę.
 27. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w obiekcie i akceptuje jego zapisy.